20101229

Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego

TK orzeka w sprawach:

 • zgodności ustaw i um. międzyn. z Konstytucją,
 • zgodności ustaw z ratyfikowanymi um. międzyn., których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
 • zgodności przepisów wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi um. międzyn. i ustawami,
 • zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
 • skargi konstytucyjnej
 • rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
 • TK na wniosek Marszałka Sejmu rozstrzyga o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta oraz powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta
 • Każdy sąd może przedstawić TK pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi um. międzyn. lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem

Z wnioskiem do TK wystąpić mogą:

 • Prezydent,
 • Marszałek Sejmu,
 • Marszałek Senatu,
 • Premier,
 • 50 posłów,
 • 30 senatorów,
 • Pierwszy Prezes SN,
 • Prezes NSA,
 • Prokurator Generalny,
 • Prezes NIK,
 • RPO,
 • Krajowa Rada Sądownictwa (w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów),
 • organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania),
 • ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych (jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania),
 • kościoły i inne związki wyznaniowe (jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania),

Skargę konstytucyjną może wnieść każdy, czyje konstytucyjne wolności lub pr. zostały naruszone. W sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.)

Orzeczenia TK:

 • zapadają większością głosów.
 • mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
 • podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski".
 • Orzeczenie TK wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak TK może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć 18 m-cy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny dwunastu miesięcy.
 • W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, TK określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią RM.

Orzeczenie TK o niezgodności z Konstytucją, um. międzyn. lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

2.    TK rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Z wnioskiem do Trybunału w tych sprawach wystąpić mogą:

Prezydent,

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu,

Premier,

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

i Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Każdy sąd może przedstawić TK pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi um. międzyn. lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.

TK na wniosek Marszałka Sejmu rozstrzyga o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta oraz powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta (art. 131).

Organizację TK oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa (z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym).